Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

แนะนำผู้คณะบริหาร

 


NEWS - ข่าวจากเทศบาล

 

คณะผู้บริหารลงพื้นที่

ลงพื้นที่ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ บริเวณอู่ 99
วันพฤหัสบดีที่ 24 และ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง โดยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศ...

Read more

ประชุมหาแนวทางพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใสจังหวัดจันทบุรี
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทาง...

Read more

ลงพื้นที่สำรวจแนวคลองน้ำใส เพื่อวางแผนขุดลอกคลองบรรเทาปัญหาน้ำท่วม
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยองค์การนายบริหารส่...

Read more

ลงพื้นที่ขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ
วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2565 นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยนาย...

Read more

ลงพื้นที่ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ บริเวณอู่ 99
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยนาย...

Read more

ลงพื้นที่ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ บริเวณอู่ 99
ลงพื้นที่ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ บริเวณอู่ 99
ประชุมหาแนวทางพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใสจังหวัดจันทบุรี
ประชุมหาแนวทางพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใสจังหวัดจันทบุรี
ลงพื้นที่สำรวจแนวคลองน้ำใส เพื่อวางแผนขุดลอกคลองบรรเทาปัญหาน้ำท่วม
ลงพื้นที่สำรวจแนวคลองน้ำใส เพื่อวางแผนขุดลอกคลองบรรเทาปัญหาน้ำท่วม
ลงพื้นที่ขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ
ลงพื้นที่ขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ
ลงพื้นที่ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ บริเวณอู่ 99
ลงพื้นที่ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ บริเวณอู่ 99

การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการประชุมเทศบาลเมืองท่าช้าง

บรรยากาศเทศบาลเมืองท่าช้าง