Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

0
0
0
s2sdefault

หน่วยงานการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจำนวน 1 ท่าน ดังนี้.

 

 นส.พัชร์ศศิ ศรีประยูรณะกูล 

   

    

   

น.ส.พัชร์ศศิ ศรีประยูรณะกูล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ