Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

สำนักปลัด เทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี มีสมาชิกจำนวน 13 คน ดังนี้.

 

นางมัฌิมา โชตินิคม

นางมัชฌิมา โชตินิคม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

 นายนัชอานันท์ งามการ

  

  

   นางสาวพัชชานันท์ ผลทิม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

  นายนัชอานันท์ งามการ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 

 

 นางสาวพัชชานันท์ ผลทิม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

 น.ส.สุจิตรา เติมกิจธนสาร บุคลากร

 นายสมโภชน์ จิวไธสง

 นางภภรณ์รัตน์ งามการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร

 น.ส. ดวงใจ ชูศรานนท์

 นางสุจิตรา นิลฉวี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 นายสมโภชน์ จิวไธสง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

 นางภภรณ์รัตน์ งามการ
นักจัดการงานทะเบียน
และบัตรชำนาญการ

น.ส. ดวงใจ ชูศรานนท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 น.ส.ณัฐรดา สร้อยสน

 นางนันทินี เพิ่มศิลป์ เจ้าพนักงานธุรการ

 นายสุริยะ

 น.ส.พิจิตร โชคมิ่งขวัญ เจ้าหน้าที่เทศกิจ

 น.ส.ณัฐรดา สร้อยสน
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

 นางนันทินี เพิ่มศิลป์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

 นายสุริยะ รัตนวิจิตร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

 น.ส.พิจิตร โชคมิ่งขวัญ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 น.ส.มณีมัญชุ์  ชำนาญเวช  นายธิติบดินทร์ นิติธรรมารัตน์ นิติกร6ว นายอลงกรณ์ สุขประเสริฐ  

น.ส.มณีมัญชุ์  ชำนาญเวช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายธิติบดินทร์ นิติธรรมารัตน์
นิติกรชำนาญการ

 นายอลงกรณ์ สุขประเสริฐ
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย