Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี มีสมาชิกจำนวน 5 ท่าน ดังนี้.

 

น.ส.สุภาวดี โกศล ผู้อำนวยการกอง

น.ส.สุภาวดี โกศล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)

 น.ส.จุฑามาศ โกศล  

    

 น.ส.อุษา ผลเจริญ   

 น.ส.จุฑามาศ โกศล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)

 

 น.ส.อุษา ผลเจริญ
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)

นางชุลี บุญจิต

 นางรัชวรรณ อ่ำส้ม

 รพีรัฐ หนูตะเภา

 น.ส.ชุลี พงษ์งาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  น.ส.รัชวรรณ อ่ำส้ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  

  น.ส.รพีรัฐ หนูตะเภา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ