Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

กองการศึกษา เทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

กองการศึกษา เทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี มีพนักงานจำนวน 7 คน ดังนี้.

 

น.ส.พรนรินทร์ สลีอ่อน

น.ส. คณิฎฐ์ษา สลีอ่อน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

 

น.ส.พรนรินทร์ สลีอ่อน

 

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

 นายกัมพล กิริยากิจ

น.ส.เสาวลักษณ์ พิกุลทอง

นางมาลินี ตุ้มทอง

นางสาวณัฎฐ์ธิดา  ชีพสมุทร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 น.ส. เสาวลักษณ์ พิกุลทอง
ครู คศ.๒ 

นางมาลินี ตุ้มทอง
ครู คศ.๑ 

นางนาตยา  สมบูรณ์

  นางสาวเบญจวรรณ  เนินริมหนอง

 นายกัมพล กิริยากิจ

นางนาตยา สมบูรณ์
ครู คศ.๑  

  น.ส.เบญจวรรณ  เนินริมหนอง
ครู คศ.๑

นายกัมพล กิริยากิจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน