Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

กองช่าง เทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

กองช่าง เทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี มีเจ้าหน้าที่จำนวน 5 คน ดังนี้.

 

นายอภิชาติ ศักดิ์แสงวิรัต  ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอภิชาติ ศักดิ์แสงวิรัต
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

นายอดิศักดิ์ เกณิกานนท์  ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นายอดิศักดิ์ เกณิกานนท์  ผู้อำนวยการกองช่าง

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 

นางปานทิพย์ ลายิ้ม
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 นายภาคภูมิ  ยอดกิตติ นายช่างโยธา

   นางอรอุษา ยอดกิตติ นายช่างโยธา6ว 

   นายสุวิช ประจงใจ นายช่างโยธา5

 นายภาคภูมิ  ยอดกิตติ
นายช่างโยธาอาวุโส

  นางอรอุษา ยอดกิตติ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

   -ว่าง-
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 นายบรรลือ นิธิฐิติภรัตน์ นายช่างไฟฟ้า

 

 พรทิวา หมื่นจิตร เจ้าพนักงานธุรการ

นายบรรลือศักดิ์ นิธิฐิติภรัตน์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 

 น.ส.พรทิวา หมื่นจิตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ