Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

ดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางจราจร บริเวณอู่พรประเสริฐ

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองท่าช้าง นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางจราจร 

ลงพื้นที่ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ บริเวณอู่ 99

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 24 และ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง โดยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง และกองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำ

ประชุมหาแนวทางพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใสจังหวัดจันทบุรี

0
0
0
s2sdefault

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใสจังหวัดจันทบุรี

ลงพื้นที่สำรวจแนวคลองน้ำใส เพื่อวางแผนขุดลอกคลองบรรเทาปัญหาน้ำท่วม

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยองค์การนายบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เทศบาลเมืองจันทบุรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี

ลงพื้นที่ขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2565 นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยนายสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง และกองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ

ลงพื้นที่ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 โดยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยนายสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง และกองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำ

ลงพื้นที่ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ บริเวณอู่ 99

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยนายสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง และกองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ

ลงพื้นที่ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำ บริเวณวัดโค้ง ซอย 27

0
0
0
s2sdefault

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายนายธวัชชัย จันทกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยนายสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง และกองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำ