Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บขยะนอกถัง ขยะที่มีขนาดใหญ่ ภายในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองท่าช้าง โดยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าช้างลงพื้นที่ดำเนินการเก็บขยะนอกถัง ขยะที่มีขนาดใหญ่ ภายในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง

ลงพื้นที่ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านศิริการ ซอย 16

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง โดยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง และกองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านศิริการ ซอย 16

ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บขยะนอกถัง ขยะที่มีขนาดใหญ่ ภายในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บขยะนอกถัง

ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลาง ถนนรักศักดิ์ชมูล

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายนายธวัชชัย จันทกิจ พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลาง

ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ ทำความสะอาด เปิดทางน้ำ บริเวณหมู่บ้านสมอทอง

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ  พร้อมองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ ทำความสะอาด เปิดทางน้ำ

ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ทรุดโทรม บริเวณวัดโค้ง ซอย 1/2

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง โดยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมาย รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และกองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ทรุดโทรม บริเวณวัดโค้ง ซอย 1/2

ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ ทำความสะอาด เปิดทางน้ำ บริเวณหมู่บ้านศิริการ ซอย 11

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นาย เฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ ทำความสะอาด เปิดทางน้ำ กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล นำเศษดินโคลน

ลงพื้นที่ดำเนินการลอกคลองน้ำใส เพื่อให้ถ่ายเทน้ำได้สะดวก

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และจิตอาสาภาคประชาชน ลงพื้นที่ดำเนินการลอกคลองน้ำใส เพื่อให้ถ่ายเทน้ำได้สะดวก