Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

การประชุม / รายงานการประชุมสภาเทศบาล

เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2564

0
0
0
s2sdefault

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

0
0
0
s2sdefault

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง

เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3/2564

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ  ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมจังหวัดจันทบุรี (ศูนย์ซีซี) เทศบาลเมืองท่าช้าง นายวสวัตติ์ นิธิฐิติภรัตน์  เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

0
0
0
s2sdefault

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง

เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2564

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ  ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมจังหวัดจันทบุรี (ศูนย์ซีซี) เทศบาลเมืองท่าช้าง นายวสวัตติ์ นิธิฐิติภรัตน์  เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

0
0
0
s2sdefault

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง

เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2564

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง นายมงคล นิ่มศิริ ประธานสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง

การประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2/2564

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองท่าช้าง นายมงคล นิ่มศิริ ประธานสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2/2564