Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเมืองจังหวัดจันทบุรี

0
0
0
s2sdefault

พ.ศ. 2561

 1. ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเมืองจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล
 2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 60) พ.ศ.2561
 3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติบัตงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลาของเทศบาล (ฉบับที่ 61) พ.ศ. 2561
 5. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนางานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน พ.ศ. 2561
 6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561
 7. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลาของเทศบาล (ฉบับที่ 62) พ.ศ. 2561
 8. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ.2561
 9. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลาของเทศบาล (ฉบับที่ 63) พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

 1. สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
 2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนางานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
 3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562
 4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562
 5. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562
 6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลาของเทศบาล (ฉบับที่ 64) พ.ศ. 2562
 7. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
 8. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562
 9. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลาของเทศบาล (ฉบับที่ 65) พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

 1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563
 2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
 3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลาของเทศบาล (ฉบับที่ 66) พ.ศ. 2563
 4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลาของเทศบาล (ฉบับที่ 67) พ.ศ. 2563
 5. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลาของเทศบาล (ฉบับที่ 68) พ.ศ. 2563
 6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563