Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0
0
0
s2sdefault

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1)

0
0
0
s2sdefault

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1) (เดือนตุลาคม 64 - เดือนมีนาคม 64)

รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

0
0
0
s2sdefault

รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน เทศบาลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2564

0
0
0
s2sdefault

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลเมืองท่าช้าง ปีงบประมาณ 2564

งบแสดงฐานะการเงินของเทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

0
0
0
s2sdefault

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินของเทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการกำกับติดตามดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

0
0
0
s2sdefault

รายงานการกำกับติดตามดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2563  - เดือนมีนาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

0
0
0
s2sdefault

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

0
0
0
s2sdefault

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564