Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

รายงานการกำกับติดตามดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

0
0
0
s2sdefault

รายงานการกำกับติดตามดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2563  - เดือนมีนาคม 2564

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

0
0
0
s2sdefault

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [20 ม.ค.64]

0
0
0
s2sdefault

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2563

0
0
0
s2sdefault

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [16 เม.ย.63]

0
0
0
s2sdefault

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562

0
0
0
s2sdefault

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [8 ม.ค.63]

0
0
0
s2sdefault

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

0
0
0
s2sdefault

รายงานสถานะการเงินการคลังเทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562