Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

การประชุมคณะกรรมการ อสม. เทศบาลเมืองท่าช้าง มีนาคม พ.ศ. 2565

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ อสม. เทศบาลเมืองท่าช้าง

ดำเนินการออกตรวจเพื่อให้คำแนะนำสถานประกอบการ 3 แห่ง

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ มอบหมายรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ดำเนินการออกตรวจ

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ตรวจหาเชิงรุกเชื้อโควิด-19 วันที่ 7-9 มีนาคม 2565

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 7 - 8 - 9 มีนาคม 2565 เทศบาลเมืองท่าช้าง นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย(ไข้เลือดออก)

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย(ไข้เลือดออก) 

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนมีนาคม 2565

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าช้าง จ.จันทบุรี ภายในวันนี้ได้จัดให้มีการตรวจหาเชื้อ covid19