Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

การบริหารงานเทศบาลเมืองท่าช้าง ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหารทางด้านนโยบาย มีรองนายกเทศมนตรีจำนวน 3 คนเป็นผู้ช่วยในการบริหารราชการ พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คนและเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน.

 ในส่วนฝ่ายปฏิบัติงานประจำมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเป็นฝ่ายปฏิบัติ ติดตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีมอบหมายงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กำหนด แบ่งเป็นส่วนต่างๆ ได้ 7 ส่วน ดังผังโครงสร้างต่อไปนี้

โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลเมืองท่าช้าง