Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

โครงสร้างเทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

 โครงสร้างเทศบาลเมืองท่าช้าง การบริหารงานเทศบาลเมืองท่าช้าง ในส่วนฝ่ายปฏิบัติงานประจำมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเป็นฝ่ายปฏิบัติ.

  ติดตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีมอบหมายงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กำหนด แบ่งเป็นส่วนต่างๆ ได้ 7 ส่วน ดังผังโครงสร้างต่อไปนี้