Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ชุมชนย่อยในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง

เทศบาลเมืองท่าช้าง มีพื้นที่ในเขตการปกครอง จำนวน 11.75 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 4.64% ของพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี และคิดเป็น 0.18% ของพื้นที่จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ครอบคลุม 6 หมู่บ้าน

ชุมชนย่อยในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง

เทศบาลเมืองท่าช้าง  มีชุมชนย่อย จำนวน  9  ชุมชน  ดังนี้

ชุมชนย่อยที่  1    -    บ้านสมอทอง
ชุมชนย่อยที่  2    -    บ้านสไลเดอร์ 
ชุมชนย่อยที่  3    -    บ้านศิริการ-รัตน
ชุมชนย่อยที่  4    -    บ้านการเคหะ1-จันทร์กระจ่าง
ชุมชนย่อยที่  5    -    บ้านแก้ว
ชุมชนย่อยที่  6    -    บ้านเขาไร่ยา
ชุมชนย่อยที่  7    -    บ้านเขาแก้ว
ชุมชนย่อยที่  8    -    บ้านวังชนาค
ชุมชนย่อยที่  9    -    บ้านโค้งสนามเป้า

 

รายชื่อประธานชุมชนย่อยเพื่อการพัฒนาเทศบาล

1.นายภิรมย์ สำอางสะอาด  โทร 083-8361402 
   ประธานชุมชนย่อยที่ 1 บ้านสมอทอง กรรมการชุมชน 9 คน 
   มีจำนวน 213 ครัวเรือน จำนวน 854 คน

2.นางเพ็ญบุญญา นันทหาร โทร 082-2115979
   ประธานชุมชนย่อยที่ 2 บ้านสไลเดอร์  กรรมการชุมชน 15 คน 
   มีจำนวน 390 ครัวเรือน  จำนวน 1,682 คน

3.นางวารินทร์ บุญโกย โทร 081-9838672
   ประธานชุมชนย่อยที่ 3 บ้านศิริการ-รัตน  กรรมการขุมขน 11 คน  
   มีที่จำนวน 593 ครัวเรือน จำนวน 1,984 คน

4.นายอุดม ผลพฤกษา โทร 080-6450404
   ประธานชุมชนย่อยที่ 4 บ้านการเคหะ 1 – จันทร์กระจ่าง
   กรรมการชุมชน 14 คน  มีจำนวน 521 ครัวเรือน  จำนวน 1,689 คน

5.นายนัฐวุฒิ พัชรจุฑานนท์ โทร 087-1413309 
   ประธานชุมชนย่อยที่ 5 บ้านแก้ว กรรมการชุมชน 9 คน 
   มีจำนวน 584 ครัวเรือน  จำนวน 2,175 คน

6.นายธนนท์ อุริตวี โทร 081-8288022
   ประธานชุมชนย่อยที่ 6 บ้านเขาไร่ยา  กรรมการชุมชน 9 คน
   มีจำนวน 149 ครัวเรือน จำนวน 939 คน

7.นายสมจิตต์ รอดดารา โทร 082-7132789 , 097-2371571 
   ประธานชุมชนย่อยที่ 7 บ้านเขาแก้ว กรรมการชุมชน 16 คน 
   มีจำนวน 455 ครัวเรือน จำนวน 1,538 คน 

8.นางวิไลพร ธนะปน  โทร 082-2578063
   ประธานชุมชนย่อยที่ 8 บ้านวังชะนาค กรรมการชุมชน 9 คน
   มีจำนวน 313 ครัวเรือน จำนวน 1,213 คน

9.นางทัศนมน ชัยมงคล โทร 086-5206763
   ประธานชุมชนย่อยที่ 9 บ้านโค้งสนามเป้า กรรมการชุมชน 9 คน
   มีจำนวน 285 ครัวเรือน จำนวน 1,106 คน


รวมเป็น 3,502 ครัวเรือน (บ้านมีคนอยู่)

จำนวนกรรมการชุมชน 101 คน

จำนวนคนทั้งหมด 13,180 คน

Last modified on Tuesday, 17 November 2015 13:27
นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ

เทศบาลเมืองท่าช้าง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลเมืองท่าช้างทุกท่าน ร่วมมือกันพัฒนาหน้าบ้านของตนเอง ให้สะอาด สวยงาม เช่น ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามความ เหมาะสมที่อยุ่อาศัยของเรา เพื่อเป็นการสร้างความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเทียวของจังหวัดจันทบุรีในเมืองแห่งความสุข สุขทุกวันที่จันทบุรี.