Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ประวัติเทศบาลเมืองท่าช้าง

เทศบาลเมืองท่าช้าง มีฐานะเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2530 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม104 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ.2530 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลให้เป็นเทศบาลตำบลท่าช้าง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลท่าช้างเป็นเทศบาลเมืองท่าช้าง.

เดิมเทศบาลเมืองท่าช้าง มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ ที่ว่าการอำเภอเมืองจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ซึ่งห่างจากสำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้างหลังใหม่ประมาณ 3 กิโลเมตร ต่อมาคณะผู้บริหารและ สมาชิกสภาเทศบาลมองการณ์ว่าสำนักงานเทศบาลในสมัยนั้นมีขนาดเล็ก คับแคบ และในปี 2546 มีการปฏิรูประบบราชการและมีการถ่ายโอนภารกิจในด้านต่างๆมาสู่ท้องถิ่น จึงคิดขยับขยายหาที่สร้างสำนักงานแห่งใหม่

โดยในปี 2546 ได้รับการบริจาคที่ดินจากนายเจริญไชย โรจนมณเฑียร จำนวน 5 ไร่ ต่อมาในปี 2548 ได้มีการซื้อที่ดินเพิ่มต่อจากที่ดินเดิมอีก จำนวน 15 ไร่ 1 งาน 95 ตารางวา รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 20 ไร่ 1 งาน 95 ตารางวา ณ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารตั้งแต่วันที่ 8 กรกฏาคม 2546 และเข้าทำการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547 โดยมีอาคาร จำนวน 2 หลัง อาคารหลังแรกเป็นอาคารสำนักงานขนาด 3 ชั้น อาคารหลังที่สองเป็นอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขนาด 2 ชั้น

 ต่อมาในปีพ.ศ.2553 ได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานขนาด 3 ชั้นเพิ่มอีก 1 หลังเป็นอาคารที่เชื่อมต่อกับสำนักงานอาคารหลังเก่า และปี พ.ศ.2557 ได้ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมจังหวัดจันทบุรี ขนาด 3 ชั้น อีก ๑ หลัง

Read 6086 times Last modified on Friday, 06 November 2015 16:58
นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ

เทศบาลเมืองท่าช้าง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลเมืองท่าช้างทุกท่าน ร่วมมือกันพัฒนาหน้าบ้านของตนเอง ให้สะอาด สวยงาม เช่น ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามความ เหมาะสมที่อยุ่อาศัยของเรา เพื่อเป็นการสร้างความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเทียวของจังหวัดจันทบุรีในเมืองแห่งความสุข สุขทุกวันที่จันทบุรี.