Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ประชากร

การจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง เทศบาลเมืองท่าช้าง มีชุมชนย่อย จำนวน 9 ชุมชน ดังนี้.

ชุมชนย่อยที่ 1 - บ้านสมอทอง ชุมชนย่อยที่ 6 - บ้านเขาไร่ยา
ชุมชนย่อยที่ 2 - บ้านสไลเดอร์ ชุมชนย่อยที่ 7 - บ้านเขาแก้ว
ชุมชนย่อยที่ 3 - บ้านศิริการ-รัตน ชุมชนย่อยที่ 8 - บ้านวังชนาค
ชุมชนย่อยที่ 4 - บ้านการเคหะ1-จันทร์กระจ่าง ชุมชนย่อยที่ 9 - บ้านโค้งสนามเป้า
ชุมชนย่อยที่ 5 - บ้านแก้ว.

ประชากร

ในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง ปัจจุบันมีครัวเรือน จำนวน 8,905 หลังคาเรือน และมีประชากรเปรียบเทียบจำนวน ๕ ปี ดังนี้.

รายการ

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

1.ประชากรชาย

5,939

5,991

5,951

6,166

6,312

2.ประชากรหญิง

6,767

6,807

7,237

7,264

7,754

รวมประชากร

12,706

12,798

13,224

13,430

14,066

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองท่าช้างจำแนกตามเพศและช่วงอายุ

กลุ่มอายุ (ปี)

ชาย

หญิง

  รวม

 % ชาย

 % หญิง

0 - 04

410

388

798

2.91

2.76

05 - 09

421

389

810

2.99

2.77

10 - 14

426

393

819

3.03

2.79

15 - 19

630

976

1,606

4.48

6.94

20 - 24

505

869

1,374

3.59

6.18

25 - 29

476

492

968

3.38

3.50

30 – 34

482

585

1,069

3.43

4.16

35 – 39

483

565

1,048

3.43

4.02

40 – 44

456

545

1,001

3.24

3.87

45 – 49

451

591

1,042

3.21

4.20

50 - 54

447

544

991

3.18

3.87

55 - 59

360

476

836

2.56

3.38

60 – 64

315

354

669

2.24

2.52

65 - 69

170

226

396

1.21

1.61

70 - 74

112

129

241

0.80

0.92

75 - 79

82

110

192

0.58

0.78

80+

78

118

196

0.55

0.84

รวม

6,312

7,754

14,066

44.87

55.13

 

Read 4766 times
นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ

เทศบาลเมืองท่าช้าง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลเมืองท่าช้างทุกท่าน ร่วมมือกันพัฒนาหน้าบ้านของตนเอง ให้สะอาด สวยงาม เช่น ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามความ เหมาะสมที่อยุ่อาศัยของเรา เพื่อเป็นการสร้างความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเทียวของจังหวัดจันทบุรีในเมืองแห่งความสุข สุขทุกวันที่จันทบุรี.