Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรางเปิด (e-bidding) [21 ก.พ. 2562]

0
0
0
s2sdefault

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรางเปิด เคหะซอย 1 - เคหะ ซอย 14 (ชุมชนย่อยที่ 4/บ้านการเคหะ 1 - จันทร์กระจ่าง) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Download >> 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรางเปิด เคหะซอย 1 - เคหะ ซอย 14 (ชุมชนย่อยที่ 4/บ้านการเคหะ 1 - จันทร์กระจ่าง)