Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

คำสั่งและประกาศการบริหารงานบุคคล

0
0
0
s2sdefault

 

ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 1. ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
 2. ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (ประจำปีงบประมาณ 2565)
 3. ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565
 4. แผนการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 5. ประกาศ นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานฯ  ประจำปีงบประมาณ 2565
 6. ประกาศ นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
 7. ประกาศ มาตรการให้รางวัลและลงโทษฯ  ประจำปีงบประมาณ 2565
 8. ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
 9. หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่1)
 10. หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2)
 11. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565
 12. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565
 13. รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
 14. แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ปี 2565
 15. ประกาศ เทศบาลเมืองท่าช้าง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรฯ 4 ต.ค. 2564
 16. ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 17. ประกาศเทศบาลเรื่อง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 18. ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง เรื่องมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี (เพิ่มเติม)
 19. คำสั่งเทศบาลเมืองท่าช้าง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง
 20. ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566

 


 ประจำปีงบประมาณ 2563-2564

 

 1. ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลท่าช้างปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง (เพิ่มเติม)
 2. คำสั่งเทศบาลเมืองท่าช้าง ที่ 752/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลท่าช้างปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
 3. แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง / รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน ประจำปีงบประมาณ 2564
 4. แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง / รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน ประจำปีงบประมาณ 2563
 5. ประกาศ มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ปี 2563
 6. คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี ปี 2564
 7. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2564
 8. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564
 9. ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ปี 2564
 10. บัญชีการมอบอำนาจให้ รองนายกเทศมนตรี (นายพงษ์เทพ ชีพสมุทร) ปฏิบัติราชการแทน