Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ข่าวจากเทศบาลเมืองท่าช้าง

กำหนดวันประชุม และเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

0
0
0
s2sdefault

กำหนดวันประชุม และเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

0
0
0
s2sdefault

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

กำหนดวันประชุม และเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

0
0
0
s2sdefault

กำหนดวันประชุม และเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0
0
0
s2sdefault

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลเมืองท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ 2565

0
0
0
s2sdefault

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

0
0
0
s2sdefault

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)