Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ข่าวจากเทศบาลเมืองท่าช้าง

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

0
0
0
s2sdefault

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจ LPA ณ ห้องประชุม ชั้น 3
เทศบาลเมืองท่าช้างรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 ซึ่งการประเมิน LPA เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี โดยแบ่งการประเมินฯ ออกเป็นทั้งสิ้น 5 ด้าน โดยเทศบาลเมืองท่าช้าง ได้รับการประเมินทั้ง 5 ด้านดังนี้
 
  • ด้านการบริหารจัดการ
  • ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
  • ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
  • ด้านการบริการสาธารณะ
  • ด้านธรรมาภิบาล

เทศบาลเมืองท่าช้าง ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำ / ข้อเสนอแนะ เทศบาลเมืองท่าช้าง พร้อมนำมาปฏิบัติ พัฒนาปรับปรุงการทำงานในแต่ละด้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น. 

คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่