Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

นายกเทศมนตรี

Mayor

เทศบาลเมืองท่าช้าง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลเมืองท่าช้างทุกท่าน ร่วมมือกันพัฒนาหน้าบ้านของตนเอง ให้สะอาด สวยงาม เช่น ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามความ เหมาะสมที่อยุ่อาศัยของเรา เพื่อเป็นการสร้างความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเทียวของจังหวัดจันทบุรีในเมืองแห่งความสุข สุขทุกวันที่จันทบุรี.

แนะนำผู้คณะบริหาร

การเสริมไอโอดีน

การป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย ช่วยให้อ่านชัดเจน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา / สอบราคา

คณะผู้บริหารลงพื้นที่

จัดภูมิทัศน์เกาะกลางบริเวณแยกเขาไร่ยา ประตูสู่เมืองจันท์
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะ...

Read more

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อ
วันจันทร์ที่ 1-15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.  นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายใ...

Read more

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อ
วันที่ 12-31 พฤษภาคม 2563 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาล ล...

Read more

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อ
วันอังคารที่ 28 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ...

Read more

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ แจกจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับประชาชน
วันที่ 14-16 เมษายน 2563  นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวั...

Read more

จัดภูมิทัศน์เกาะกลางบริเวณแยกเขาไร่ยา ประตูสู่เมืองจันท์
จัดภูมิทัศน์เกาะกลางบริเวณแยกเขาไร่ยา ประตูสู่เมืองจันท์
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ แจกจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับประชาชน
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ แจกจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับประชาชน

ข่าวสารจากเทศบาล-News

ช่องทางการร้องเรียน
เผยแพร่เอกสาร ช่องทางการร้องเรียน

Read more

คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
เผยแพร่เอกสาร คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์

Read more

การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เผยแพร่เอกสาร การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ

Read more

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย(ไข้เลือดออก)
วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เป็นประธานเปิด...

Read more

ประชุมคณะกรรมการ อสม.
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 นายชัชพล เหล่ามีสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างเป็นประธานเปิดการประชุมค...

Read more

ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย(ไข้เลือดออก)
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย(ไข้เลือดออก)
ประชุมคณะกรรมการ อสม.
ประชุมคณะกรรมการ อสม.

แบบวัดความรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แบบสำรวจความพึงพอใจ

สัญญาประชาคม สัญญาใจ

 

อ่านรายละเอียดที่ => เอกสารสัญญาประชาคม

บรรยากาศเทศบาลเมืองท่าช้าง

   
   
 
   
   
   
   
ท่านมาใช้บริการใดของเทศบาลเมืองท่าช้าง
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling