Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

แนะนำผู้คณะบริหาร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบวัดความรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

NEWS - ข่าวจากเทศบาล

คณะผู้บริหารลงพื้นที่

ดำเนินการทำความสะอาดและกำจัดวัชพืช
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564  เวลา 06.00 น. น.ส.สุภาวดี โกศล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหม...

Read more

ดำเนินการแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำตัน
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางปานทิพย์ ลายิ้ม หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำน...

Read more

พื้นที่ทำความสะอาดและลอกท่อระบายน้ำและพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวสุภาวดี โกศล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลง...

Read more

ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นางปานทิพย์ ลายิ้ม หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทนผู...

Read more

ดำเนินการทำความสะอาดและลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง
วันพุธที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวสุภาวดี โกศล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้...

Read more

ดำเนินการทำความสะอาดและกำจัดวัชพืช
ดำเนินการทำความสะอาดและกำจัดวัชพืช
ดำเนินการแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำตัน
ดำเนินการแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำตัน
พื้นที่ทำความสะอาดและลอกท่อระบายน้ำและพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย
พื้นที่ทำความสะอาดและลอกท่อระบายน้ำและพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย
ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง
ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง
ดำเนินการทำความสะอาดและลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง
ดำเนินการทำความสะอาดและลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการประชุมเทศบาลเมืองท่าช้าง

บรรยากาศเทศบาลเมืองท่าช้าง