Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

แนะนำผู้คณะบริหาร

การเสริมไอโอดีน

การป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย ช่วยให้อ่านชัดเจน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

การจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา / สอบราคา

คณะผู้บริหารลงพื้นที่

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 29 ธ.ค.63
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และประธ...

Read more

ลงพื้นที่ดำเนินการตัดต้นไม้เพื่อความปลอดภัยจากชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เนื่องจากช่วงเช้า วันที่ 21 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร พร้อมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเท...

Read more

พัฒนาพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายธวัชชัย จันทกิจ นายชัชพล เหล่ามีสุข และนายอุดม สุขศรี รองนายกเทศ...

Read more

เข้าระงับเหตุการณ์ไฟไหม้ ร้านยาโบราณ (หมอเด่น)
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.15 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง นำเจ้าหน้าที่เทศ...

Read more

ลงพื้นที่ดำเนินการปรับเกรดถนน
วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอุดม สุขศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง นายชัชพล เหล่...

Read more

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 29 ธ.ค.63
ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 29 ธ.ค.63
ลงพื้นที่ดำเนินการตัดต้นไม้เพื่อความปลอดภัยจากชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ลงพื้นที่ดำเนินการตัดต้นไม้เพื่อความปลอดภัยจากชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
พัฒนาพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง
พัฒนาพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง
เข้าระงับเหตุการณ์ไฟไหม้ ร้านยาโบราณ (หมอเด่น)
เข้าระงับเหตุการณ์ไฟไหม้ ร้านยาโบราณ (หมอเด่น)
ลงพื้นที่ดำเนินการปรับเกรดถนน
ลงพื้นที่ดำเนินการปรับเกรดถนน

ข่าวสารจากเทศบาล-News

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองท่าช้าง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองท่าช้าง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้า...

Read more

การผ่อนคลายให้ดำเนินกิจกรรมบางประเภท
คำสั่งจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การผ่อนคลายให้ดำเนินกิจกรรมบางประเภท

Read more

การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ของโรคติดต่อ
การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใ...

Read more

แผนการดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563, 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เปลี่ยนครั้งที่ 1 ,2 , 3

Read more

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เปลี่ยนครั้งที่ 1, 2, 3
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เปลี่ยนครั้งที่ 1 ,2 , 3

Read more

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองท่าช้าง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองท่าช้าง
การผ่อนคลายให้ดำเนินกิจกรรมบางประเภท
การผ่อนคลายให้ดำเนินกิจกรรมบางประเภท
การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ของโรคติดต่อ
การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ของโรคติดต่อ
แผนการดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563, 2564
แผนการดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563, 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เปลี่ยนครั้งที่ 1, 2, 3
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เปลี่ยนครั้งที่ 1, 2, 3

แบบวัดความรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แบบสำรวจความพึงพอใจ

สัญญาประชาคม สัญญาใจ

 

อ่านรายละเอียดที่ => เอกสารสัญญาประชาคม

บรรยากาศเทศบาลเมืองท่าช้าง

   
   
 
   
   
   
   
ท่านมาใช้บริการใดของเทศบาลเมืองท่าช้าง
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling