Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

กองการศึกษา เทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

กองการศึกษา เทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี มีพนักงานจำนวน 2 ท่าน ดังนี้.

 

น.ส.พรนรินทร์ สลีอ่อน

น.ส. คณิฎฐ์ษา สลีอ่อน
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองการศึกษา

  น.ส.เสาวลักษณ์ พิกุลทอง

 นางสาวเบญจวรรณ  เนินริมหนอง

 น.ส. เสาวลักษณ์ พิกุลทอง
ครู คศ.๑

 น.ส.เบญจวรรณ  เนินริมหนอง
ครู คศ.๑

นางมาลินี ตุ้มทอง

 
 นางนาตยา  สมบูรณ์

นางมาลินี ตุ้มทอง
ครูดูแลเด็กเล็ก

 
นางนาตยา สมบูรณ์
ครูดูแลเด็กเล็ก