Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

ดำเนินการทำความสะอาดและกำจัดวัชพืช

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564  เวลา 06.00 น. น.ส.สุภาวดี โกศล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้งานรักษาความสะอาด ดำเนินการทำความสะอาดและกำจัดวัชพืช

ดำเนินการแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำตัน

0
0
0
s2sdefault

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางปานทิพย์ ลายิ้ม หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง มอบหมายให้พนักงานกองช่าง

ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน บริเวณ ถนนรักศักดิ์ชมูลซอย 2, 18 ,บริเวณ 3 แยกวัดบ้านขอม

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นางปานทิพย์ ลายิ้ม หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง มอบหมายให้พนักงานกองช่างเทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นออกมากีดขวางจราจร

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวสุภาวดี โกศล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นออกมากีดขวางจราจร บริเวณ ถนนรักศักดิ์ชมูล ซอย 8

พื้นที่ทำความสะอาดและลอกท่อระบายน้ำและพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวสุภาวดี โกศล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ทำความสะอาดและลอกท่อระบายน้ำ และพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง

ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงถนน สุขุมวิท

0
0
0
s2sdefault

วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลเมืองท่าช้างขอขอบคุณผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงถนน สุขุมวิท (ซอยชบารีสอร์ท)

ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นางปานทิพย์ ลายิ้ม หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่พร้อมด้วยพนักงานกองช่างเทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง

ดำเนินการทำความสะอาดและลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

วันพุธที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวสุภาวดี โกศล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้พนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการทำความสะอาดและลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง