Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

การประชุม / รายงานการประชุมสภาเทศบาล

การประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563

0
0
0
s2sdefault

 

การประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563.

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง นายชยพล จันทกิจ ประธานสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นาย เฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศนมตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองท่าช้าง เข้าร่วม

 

 

ดาวน์โหลด รายงานการประชุม ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓