Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562

0
0
0
s2sdefault

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

0
0
0
s2sdefault

รายงานสถานะการเงินการคลังเทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองท่าช้าง โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561