Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

นายกเทศมนตรี

Mayor

เทศบาลเมืองท่าช้าง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลเมืองท่าช้างทุกท่าน ร่วมมือกันพัฒนาหน้าบ้านของตนเอง ให้สะอาด สวยงาม เช่น ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามความ เหมาะสมที่อยุ่อาศัยของเรา เพื่อเป็นการสร้างความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเทียวของจังหวัดจันทบุรีในเมืองแห่งความสุข สุขทุกวันที่จันทบุรี.

แนะนำผู้คณะบริหาร

การเสริมไอโอดีน

การป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย ช่วยให้อ่านชัดเจน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา / สอบราคา

คณะผู้บริหารลงพื้นที่

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อ
วันอังคารที่ 28 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ...

Read more

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ แจกจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับประชาชน
วันที่ 14-16 เมษายน 2563  นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวั...

Read more

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อ
วันที่ 2-13 เมษายน 2563 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพ...

Read more

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อ
วันที่ 27-31 มีนาคม 2563 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาล ลง...

Read more

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อ
วันที่ 25-26 มีนาคม 2563 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาล ลง...

Read more

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ แจกจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับประชาชน
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ แจกจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับประชาชน
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อ

ข่าวสารจากเทศบาล-News

การอบรมความรู้และการปฏิบัติป้องกันโรค COVID-19 สสจ.จันทบุรี
การอบรมความรู้และการปฏิบัติป้องกันโรค COVID-19 สสจ.จันทบุรี 

Read more

ผ่อนคลายบังคับใช้บางมาตรการ 17 พ.ค.63
คำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี ผ่อนคลายบังคับใช้บางมาตรการ 17 พ.ค.63

Read more

หลักเกณฑ์และแนวทางในการติดต่อราชการกับสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ตามมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการติดต่อราชการกับสำนักงานคลังจังหวัดจั...

Read more

ให้ความรู้ในการใช้เจลล้างมือเพื่อป้องกันโรค
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้นาย...

Read more

จัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน
วันที่ 26 มีนาคม ๒๕๖๓ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองท่าช้าง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อสม. คณะกรรมการชุมช...

Read more

การอบรมความรู้และการปฏิบัติป้องกันโรค COVID-19 สสจ.จันทบุรี
การอบรมความรู้และการปฏิบัติป้องกันโรค COVID-19 สสจ.จันทบุรี
ผ่อนคลายบังคับใช้บางมาตรการ 17 พ.ค.63
ผ่อนคลายบังคับใช้บางมาตรการ 17 พ.ค.63
หลักเกณฑ์และแนวทางในการติดต่อราชการกับสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ตามมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หลักเกณฑ์และแนวทางในการติดต่อราชการกับสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ตามมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ให้ความรู้ในการใช้เจลล้างมือเพื่อป้องกันโรค
ให้ความรู้ในการใช้เจลล้างมือเพื่อป้องกันโรค
 จัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน
จัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน

แบบวัดความรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แบบสำรวจความพึงพอใจ

สัญญาประชาคม สัญญาใจ

 

อ่านรายละเอียดที่ => เอกสารสัญญาประชาคม

บรรยากาศเทศบาลเมืองท่าช้าง

   
   
 
   
   
   
   
ท่านมาใช้บริการใดของเทศบาลเมืองท่าช้าง
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling